Ny metode til indsamling af affald | AB Vegavænget

AB Vegavænget

← Tilbage til nyheder

Ny metode til indsamling af affald

Udgivet den 04. juni 2021

A/B Vegavænget har modtaget dette brev fra kommunen:

Til boligområder, der i dag har Stativordning (ordning3)

Kære boligområde

Som I måske har hørt, skal alle borgere i Danmark snart til at sortere i 10 typer affald ved husstanden. Udover de fraktioner, der i dag sorteres ved husstanden, skal der fremover også udsorteres drikkekartoner og tekstiler.

Indsamling af drikkekartoner skal opstarte i løbet af 2022. I Albertslund Kommune vil de blive indsamlet sammen med plastaffaldet, dvs. de to typer affald skal blandes i samme kammer. Det samme vil de gøre i vores nabokommuner, som vi samarbejder med. På det anlæg, der modtager det blandede affald, vil affaldet blive skilt ad for derefter at blive genanvendt.

For tekstiler afventer kommunen nærmere retningslinjer fra Miljøstyrelsen, og I hører nærmere, så snart vi ved noget mere.

Udover, at der skal sorteres i 10 typer affald, skal indsamlingen af affald ensartes i hele landet. Fra national side lægges der op til, at affaldssække udfases af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø (tunge løft) og erstattes med faste beholdere, så tæt på boligen som muligt.

Stativordningen i Albertslund er derfor udfordret, dels pga. at der mangler plads i kassetten til plast, nu hvor der også skal drikkekartoner i, og dels pga. at madaffaldssækkene ofte overskrider de 10 kg, som de må veje ved gentagne løft ifølge Arbejdstilsynet. Forvaltningen foreslår derfor, at stativerne erstattes af beholdere.

For boligområder i Albertslund, der i dag har stativordning, betyder det følgende ændringer:

–  Stativer skal erstattes af fire beholdere.

–  Som udgangspunkt skal alle husstande have fire beholdere placeret på matriklen.

–  Ved boligtyper, hvor de fysiske forhold ikke tillader alle fire beholdere ved husstanden, skal alle affaldstyper indsamles            …husstandsnært i fælles miljøspot.

–  Som udgangspunkt skal restaffald være placeret samme sted som de øvrige affaldstyper.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til nyt regulativ for, hvordan husholdningsaffaldet skal håndteres i boligområderne, hvor blandt andet ovenstående ændringer indgår.

Dispensationsmulighed

I udkastet til det nye regulativ gives der mulighed for, at forvaltningen i særlige tilfælde midlertidigt kan dispensere for ovenstående ændringer, hvis objektive kriterier tilsiger dette, fx at boligområdet har gennemført større investeringer i affaldssystemer i 2015 eller senere, som endnu ikke er afskrevet.

En eventuel midlertidig fortsættelse af stativordningen vil forudsætte, at kassetten til glas inddrages til plast og drikke kartoner, mens glas i stedet skal afleveres i kuber i boligområdet indenfor en rimelig gåafstand. For at opnå tilstrækkelig kapacitet vil tømmefrekvensen for plast og drikkekartoner blive ændret til ugetømning.

På Brugergruppemødet, Miljø- og Byudvalget og kommunalbestyrelsesmødet i juni skal det besluttes, om udkastet til det nye regulativ skal sendes i høring.

Høringsperioden vil vare 8 uger fra den 25. juni 2021.

Hvis udkastet godkendes og sendes i høring, er næste skridt, at forvaltningen og boligområderne samarbejder om at finde den bedste lokale løsning indenfor de givne rammer.

Verdensmål Centeret hjælper forvaltningen med denne opgave og vil kontakte de enkelte boligområder, mhp. at starte dialogen op.

Regulativet vil først endeligt kunne vedtages i løbet af efteråret 2021. De nye ordninger forventes i givet fald at kunne træde i kraft i løbet af 2022.

Vi vil udarbejde nye sorteringsvejledninger til uddeling i forbindelsen med opstart af de nye fraktioner.

Med venlig hilsen

Affald & Genbrug Albertslund Kommune

E-mail:
affaldoggenbrug@albertslund.dk