Nyhedsbrev Dec. 2020 | AB Vegavænget

AB Vegavænget

← Tilbage til nyheder

Nyhedsbrev Dec. 2020

Udgivet den 04. januar 2021

Bestyrelsens nyhedsbrev December 2020

Nyhedsbrev december 2020 fra bestyrelsen i A/B Vegavænget
Først vil bestyrelsen ønske jer og jeres familier et godt nytår. 2020 har jo på grund af Corona været et vanskeligt og meget anderledes år.
Vi vil herefter orientere jer lidt om, hvad der er sket i foreningen i årets løb og give lidt praktiske råd.

Salg af boliger
Der har i 2020 været 11 salg af boliger i Vegavænget, hvilket formentlig er rekord for et enkelt år. Alle disse handler har naturligvis givet en del arbejde for bestyrelsen. For at dække foreningens omkostninger ved dette arbejde samt for at dække den negative rente af den deponerede købesum, foreslår bestyrelsen, at der indføres et gebyr ved salg. Dette kan lade sige gøre ifølge vedtægternes § 17 stk. 3. Størrelsen af beløbet skal godkendes på generalforsamlingen.

Fælleshuset
Vi har i 2020 fået foretaget nogle forbedringer i fælleshuset. Vi har fået lagt nyt gulv og fået opsat lameller. Vi har også fået anskaffet nyt komfur med induktion kogeplader og pyrolyse rens, da det gamle komfur ikke kunne mere. Derudover har vi fået foretaget hovedrengøring af huset. Huset er derfor nu i fin stand, og klar til brug efter de gældende Corona-regler for hvor mange der må samles.

Hjertestarter
I august måned var vi 17 andelshavere, der deltog i Hjerteforeningens indsamling til hjertestartere. Vi samlede et pænt beløb ind ca.kr. 12.000 og fik på baggrund af dette bevilget en hjertestarter, som vi efterfølgende har fået opsat ved fælleshuset. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til dem der deltog i indsamlingen. Der vil senere, når Covid 19 er overstået blive afholdt et kursus i brug af hjertestarteren og førstehjælp. Til næste år bliver der igen brug for nogle indsamlere den 30.5.2021, når vi skal samle ind til vedligeholdelse af hjertestarteren.

Affald
Vi har fået fjernet vores gamle affaldsgård, idet vores nye ordning med afhentning af storskrald og haveaffald hver måned med undtagelse af juli og december fungerer tilfredsstillende. Der har dog været et par tilfælde, hvor der var stillet ting ud som ikke hører under storskrald, f.eks. restaffald og byggeaffald. Dette har medført ekstraregninger. Derfor vil vi anmode HRH om ikke at medtage affald der ikke er omfattet af aftalen. Husk at affald skal sorteres og haveaffald skal i klare poser eller lægges foran boligen.
Papcontaineren ved fælleshuset er der fortsat problemer med. Containeren er tit overfyldt, hvilket som regel skyldes, at papkasser ikke bliver slået sammen. Husk derfor at slå papkasser sammen og fladgør øvrigt papemballage, så det fylder mindre og derved giver plads til andres pap. Derudover har vi flere gange observeret, at der bliver smidt restaffald i containeren. Containeren er kun til pap. Mælke og juice kartoner skal heller ikke i containeren, men i restaffald.
Det anbefales at se på kommunens hjemmeside, hvad der indgår i de forskellige affaldsfraktioner. På foreningens hjemmeside https://vegavaenget.dk/aktiviteter/affaldsguide/ er der link til kommunens affaldsguide.

Gennemgang af vinduer og døre
Vi har i december måned fået CasaDana til at gennemgå samtlige vinduer og døre i bebyggelsen. Heldigvis var de fleste vinduer og døre i orden. Der er dog enkelte andele, hvor der er nogle fejl, som vi efterfølgende får CasaDana til at ordne. Der var desværre et par andele, som firmaet ikke fik adgang til. Disse andele vil senere få tilbud om, at vinduer og døre bliver gennemgået, dog mod selv at betale omkostningerne hertil.

Døre hvor malingen revner/sprækker
I 2014 fik vi skiftet samtlige døre og vinduer i bebyggelsen. Det har desværre vist sig, at malingen på nogle af hoveddørene sprækker og revner. Vi har derfor fået Teknologisk Institut til at se på sagen og udfærdige en rapport om dette. Teknologisk Institut mener, at det skyldes en fejl i den underliggende finerplade. Vi har derfor indgivet en klage til leverandøren af dørene, men henvisning 10 års garantien. Leverandøren har nu anmodet, om at få et par af dørene ind på deres eget laboratorium for at undersøge problemet. Vi afventer herefter svar på dette.

Skimmelsvamp
Der har desværre de seneste år været skimmelsvamp i par af bebyggelsens andele. Skimmelsvamp skyldes hovedsagelig fugt. Derfor er den første regel: foretage grundig og ofte udluftning og fjern kondensvand ved døre og vinduer. Regel nummer 2 er: gør jævnligt rent, især omkring vinduer og i hjørner og i rum, hvor der ikke kan foretages udluftning, f.eks. rummet under trappen. Derudover er det en god ide, at møbler ikke står for tæt på kolde ydervægge samt med mellemrum, at trække møblerne ud og gøre rent bagved dem. Mindre angreb af skimmelsvamp kan som regel klares med rengøringsmidler designet til formålet f.eks. Protoxhysan. Udbedring af skimmelsvamp kan være meget omkostningskrævende, hvis det får lov til at brede sig. Foreningen vil derfor ved fremtidige skimmelsvamp angreb, få undersøgt årsagen til dette, og hvis det skyldes manglende vedligeholdelse, vil udbedringen være for andelshavers regning, da foreningens forsikring ikke dækker skimmelsvamp.
Træer langs cykelsti og på parkeringsplads
Mange af træerne langs cykelstien og på parkeringspladsen har det ikke særlig godt. Vi har derfor søgt kommunen om tilladelse til at fælde nogle af træerne langs cykelstien og lægge fliser eller alternativ gøre noget andet f.eks. at opstille plantekrukker. Mange træer på parkeringspladsen er i meget dårlig stand. Vi vil på generalforsamlingen foreslå at disse fjernes og erstattes med buske/hæk, såfremt vi får kommunens tilladelse hertil.
Kloak
Vegavænget har lavet en aftale om overdragelse af vore private stikledninger for kloak og vand til HOFOR A/S, som overtager drift og vedligeholdelsen heraf.
Energimærkning
Foreningens nuværende energimærkning er udløbet i år. Vi er derfor ved at indhente en ny, som vil være gældende de næste 10 år.
Generalforsamling
Vi forventer at afholde generalforsamlingen den 22.4.2021, såfremt Corona-situationen tillader dette.

Bestyrelsen ønsker Godt Nytår

Skriv et svar